POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Filip Wejman, LL.M., który prowadzi działalność gospodarczą jako Filip Wejman - Kancelaria Adwokacka, Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków. Można się z nami kontaktować również pod adresem poczty elektronicznej: office at karasekwejman.com.

2. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług prawnych oraz w celach wskazanych poniżej w art. 3 i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, z którymi zawarliśmy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie co najmniej jednego z poniżej wskazanych przepisów RODO: art. 6 ust.1 lit. a, b, c, d, f – co obejmuje następujące sytuacje:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, (np. ustalanie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego i technologicznego, przeciwdziałanie konfliktom interesów, cele archiwalne i wewnętrzne statystyczne).

4. W niektórych sytuacjach – zdefiniowanych a zarazem ograniczonych przez RODO oraz inne akty prawne – przysługuje Państwo prawo uzyskania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i poprawiania, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora danych.

5. Państwa dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

a) współpracującym z kancelarią prawnikom;

b) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości lub podobnych funkcji, urzędom oraz innym podmiotom, którym przekazanie danych jest celowe z punktu widzenia świadczenia pomocy prawnej przez kancelarię;

c) podmiotom świadczące usługi informatyczne, księgowe, bankowe, doradcze, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, niszczenia dokumentów, pocztowe, kurierskie, ochrony, detektywistyczne.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie pomocy prawnej.

8. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (również należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed wycofaniem zgody.

9. Dane nie podlegają profilowaniu.

10. Skargi można składać do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa