FILIP WEJMAN, LL.M. (Harvard)

ADWOKAT

PARTNER

Filip Wejman ma ponad 20 lat doświadczenia w prawie prywatnym. Często bierze udział w międzynarodowych sprawach gospodarczych.

office at karasekwejman.com

USŁUGI

Doradztwo, opinie prawne

Rozwiązywanie sporów i procesy

Sprawy legislacyjne i regulacyjne

Szkolenia

Transakcje

SPECJALIZACJE

Dochodzenie roszczeń

Handel elektroniczny

IT

Konsumenci

Odszkodowania

Prawo międzynarodowe

Spółki

Umowy

Własność intelektualna

Wolność słowa

DOŚWIADCZENIE

 • Wniosek akcjonariusza o zobowiązanie zarządu spółki publicznej do udzielenia odpowiedzi na pytania akcjonariusza. Reprezentacja akcjonariusza na zgromadzeniu oraz następnie przed sądami w trzech instancjach.

 • Pozew akcjonariusza dotyczący dużego projektu energetycznego, istotnego z perspektywy klimatycznej - "potężny precedens", The Economist. Reprezentacja akcjonariusza podczas zgromadzenia akcjonariuszy spółki publicznej: pytania, dyskusja, głosowanie przez pełnomocnika, etc. Następnie zaskarżenie uchwały spółki i reprezentacja przed sądem (kierowanie zespołem). Wartość sporu: 1,4 mld EUR. Więcej informacji: tutaj oraz w The Economist, FT, REUTERS.

 • Negocjacje umów detalicznych, franczyzowych, hurtowych i innych umów dystrybucyjnych z luksusowymi markami modowymi.

 • Negocjowanie w imieniu sprzedawcy umów dotyczących handlu elektronicznego z platformami sprzedażowymi.

 • Negocjacje umów najmu lokali użytkowych.

 • Szeroki zakres bieżącej obsługi prawnej spółki zajmującej się handlem międzynarodowym (detalicznym i hurtowym, internetowym i tradycyjnym).

 • Umowa restrukturyzacyjna oraz zmiany w zakresie ładu korporacyjnego dla polskiej spółki publicznej w upadłości układowej (członek zespołu). Wartość: ok. 2 mld PLN.

 • Pomoc w opracowaniu ekspertyzy w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym ochrony inwestycji zagranicznych w Polsce. Wartość sporu: kilka miliardów EUR.

 • Doradztwo eksperckie dla kancelarii prawnej reprezentującej stronę międzynarodowego sporu o własność dużej polskiej spółki (członek zespołu). Wartość sporu: kilka miliardów EUR.

 • Doradztwo eksperckie na rzecz polskiej spółki w zakresie spłaty zadłużenia w kontekście restrukturyzacji zagranicznego banku. Wartość sporu: kilka milionów EUR.

 • Ekspertyza dla brytyjskiej kancelarii prawnej. Temat: wykonanie w Polsce wyroku brytyjskiego sądu wydanego po wydaniu postanowienia Mareva injunction. Analiza porównawcza na tle Konstytucji RP i procedury cywilnej (współautor z Iwoną Karasek-Wojciechowicz). Wartość sporu: ok. 1 mld zł.

 • Ekspertyza dla kancelarii reprezentującej jedną z wiodących polskich spółek finansowych w procesie przejęcia podmiotu zagranicznego. Analiza projektu umowy przejęcia na gruncie prawa zagranicznego oraz umów nabywcy z innymi doradcami: prawnym, inwestycyjnym, finansowym, strategicznym (współautor). Wartość transakcji: ok. 1 mld zł.

 • Analiza trustu ustanowionego w jurysdykcji common law na tle polskiego prawa materialnego i procesowego.

 • Doradztwo transakcyjne i procesowe wraz z analizą scenariuszową w kontekście decyzji wydawanych przez regulatora rynku telekomunikacyjnego (członek zespołu). Wartość sporu: kilkaset milionów zł.


Regulacje / legislacja


 • Projekt reformy zawodów prawniczych, przygotowany na zaproszenie jednej z polskich partii politycznych w parlamencie (współautor).

 • Przygotowanie stanowisk i propozycji regulacji prawnych dla kancelarii prawnej reprezentującej dużą firmę z branży IT (członek zespołu). Temat: ustawa o podpisie elektronicznym.

 • Propozycja zmian w ustawie o radiofonii i telewizji na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa w 1999 roku (współautor).


Działalność pro bono


 • Reprezentacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przed Sądem Najwyższym w precedensowej sprawie dotyczącej wstąpienia w najem mieszkania po partnerze tej samej płci. Więcej w WSJ i tutaj.

 • Przygotowanie dla rodziców skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w precedensowej sprawie o wrongful birth. Czytaj więcej.

 • Spór o dostęp do informacji: dostęp osoby trzeciej do wyroku i uzasadnienia sporządzonych w postępowaniu karnym (współautor skargi, reprezentacja strony). Czytaj więcej.

JĘZYKI

angielski (biegle)

niemiecki, francuski, rosyjski (średniozaawansowany)

WYKSZTAŁCENIE

1998

Magister prawa

Uniwersytet Jagielloński


1998

CUA International Business and Trade Summer Law Program


1997-1998

Szkoła Prawa Niemieckiego

Uniwersytety: w Heidelbergu, Moguncji i Jagielloński


2003

Egzamin adwokacki


2004

Master of Laws (LL.M)

Harvard Law School

NAGRODY, STYPENDIA, WYRÓŻNIENIA

2nd Workshop on American Affairs

Young Leaders Program 2000, Dräger Stiftung


2003-2004

Kościuszko Foundation Exchange Fellow at Harvard University


Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości

Medal Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2012


Brązowy Krzyż Zasługi

Postanowienie Prezydenta RP z 23 października 2012


2013

Organizacja Pozarządowa Roku

Nagroda Krajowej Rady Radców Prawnych

dla INPRIS, think tanka prawniczego

STANOWISKA POZA KANCELARIĄ

Współzałożyciel i członek zarządu

INPRIS, think tank prawniczy


Członek Rady

Program Spraw Precedensowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka


Członek kapituły

Droga na Harvard


Współzałożyciel

Warsaw Legal Hackers

WYBRANE POPRZEDNIE STANOWISKA

Asystent

Katedra Prawa Cywilnego

Uniwersytet Jagielloński


Członek

Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego

Uniwersytet Jagielloński


Szef Szkoły Prawa Amerykańskiego

Uniwersytet Jagielloński


Senior Researcher

Uniwersytet w Bielefeld, RFN


Teaching Assistant

w Harvard Extension School

dla Berkman Center for Law and Society at Harvard Law School

WYBRANE PUBLIKACJE

F. Wejman, F. Zoll

Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian

Kraków 1997

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego


F. Wejman, F. Zoll

Sprzedaż konsumencka

Zmieniona propozycja dyrektywy o sprzedaży i gwarancjach jakości dóbr konsumpcyjnych

Przekład z jęz. angielskiego, francuskiego i niemieckiego oraz wprowadzenie

Kwartalnik Prawa Prywatnego 4/1998


F. Wejman

Student poradni jako kurator

Klinika 1/1999


M. Spyra, F. Wejman

Dyrektywy wykładni bankowych wzorców umów

Prawo Bankowe 11/2000


F. Wejman

Wprowadzenie do cywilistycznej problematyki ustawy o podpisie elektronicznym

Prawo Bankowe 2/2000


M. Spyra, F. Wejman

W sprawie przesłanek obowiązywania regulaminu bankowego (art. 384 k.c. w zw. z art. 109 prawa bankowego)

Prawo Bankowe 11/2000


A. Niżankowska, F. Wejman

Rękojmia za wady przy leasingu

Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000


F. Wejman

Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej

Transformacje Prawa Prywatnego 4/2000


F. Wejman, F. Zoll

Zawody prawnicze w Polsce - Raport Rządowego Centrum Legislacyjnego

Warszawa 2000


F. Wejman

Pełnomocnictwo

w: Encyklopedia prawa bankowego pod red. W. Pyzioła

Warszawa 2002

PWN


F. Wejman

Wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotow - czy polska ustawa o podpisie elektronicznym jest zgodna z dyrektywą?

w: M. Grzybowski, M. Berdel-Dudzinska (red.)

Prawo i ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską

Rzeszów 2002

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania


F. Zoll with assistance of F. Wejman

Fryderyk Zoll's Jr. Theory of Copyright and the Challenges of our Times

Organon 32/2003


Komentarz do art. 7 Prawa bankowego

w: Prawo bankowe - Komentarz pod red. F. Zolla

Kraków 2005

Wolters Kluwer


Ok. 10 haseł nt. prawa gospodarczego w: Profesjonalny Serwis Bankowy

[elektroniczna publikacja dla subskrybujących banków]

Warszawa 2005

Publikacja on-line przez Wolters Kluwer


A. Bodnar, Ł. Bojarski, F. Wejman

Nowa adwokatura

Warszawa 2007

Instytut Spraw Publicznych


Przekłady


A. Niżankowska przy współpracy F. Wejmana

Ustawa o używaniu języka francuskiego i orzeczenie Rady Konstytucyjnej. Przekład z jęz. francuskiego

Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000


F. Wejman

Dyrektywa o wspólnotowej infrastrukturze podpisów elektronicznych. Przekład z jęz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz wprowadzenie

Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000


L.Wortham

Główne zasady regulacji amerykańskiego zawodu prawniczego

Transformacje Prawa Prywatnego 3-4/2008


Prace redakcyjne


Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group)

Principles of the Existing EC Contract Law. Contract I: pre-contractual obligations, conclusion of contract, unfair terms. Vol. 1

Monachium 2007

Sellier. European Law Publishers


Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group)

Principles of the Existing EC Contract Law. Contract II: general provisions, delivery of goods, package travel and payment services. Vol. 2

Monachium 2009

Sellier. European Law Publishers


H.Schulte-Nölke (red. we wsp. z:) Ch.Twigg-Flesner, M. Ebers

EC Consumer Law Compendium - Comparative Analysis

Universitat Bielefeld

Bielefeld, 2008


Redakcja naukowa przekładu z angielskiego

S.Shavell: Ekonomiczna analiza prawa wypadków

Transformacje Prawa Prywatnego 2005